Obchod s etiketami naj...

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek a newslettrov alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré Vám prináležia v súvislosti s GDPR / Nariadením o ochrane osobných údajov/.

Správca
Stránku www.etiketynaj.sk prevádzkuje spoločnosť Lukons s.r.o., IČO 50795112, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III pod spisovou značkou 118436/B . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: lukons@etiketynaj.sk alebo na tel. čísle 0905691429.

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
Budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platných právnych základov a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností a udeleného súhlasu. Týmto spôsobom plníme podľa článku č.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.
 
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:
 
  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Na poskytovanie našich služieb a plnenie zmluvy potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu:
-e-mail, napr. na zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzov, e-bookov, informácií o produktoch
  • vedenie účtovníctva
Ak ste naši zákazníci, Vaše osobné a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme si splnili zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 
  • marketing
Zasielanie newslettrov - Vaše osobné údaje v rozsahu e- mail, na čo klikáte v e- maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodného oznámenia. Keďže ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre iba na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.
V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 
  • pokročilý marketing
Zasielať Vám inšpirujúce ponuky tretích strán alebo využiť e-mailovú adresu napríklad na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku môžeme iba na základe Vášho súhlasu a to počas doby 5 rokov od udelenia tohto súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov na webe www.etiketynaj.sk.
 
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 
Cookies
Pri prechádzaní našej webovej stránky zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základ Vášho súhlasu.
Naša webová stránka www.etiketynaj.sk sa dá prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám
K vaším osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
Facebook
Google
Účtovná firma
Superfaktúra

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo služby spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere spracovateľa budeme klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
 
Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: lukons@etiketynaj.sk

Právo na informácie
Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Na Vašu žiadosť Vám podľa možností obratom, najneskôr však do 15 dní písomne oznámime, aké údaje mám o Vás zaznamenané.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov
Ak sa u vás niečo zmení alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov, ktoré na Vaše požiadanie opravíme.
 
Právo na obmedzenie spracovania
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že Vaše údaje, ktoré spracovávame sú nepresné, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenosnosť údajov
Právo na prenos údajov si uplatníte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme  v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na spracovanie tejto požiadavky budeme potrebovať aspoň 15 dní.

Právo na výmaz osobných údajov
Právo na výmaz osobných údajov ( právo byť zabudnutý) je Vašim ďalším právom. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na spracovanie Vašej požiadavky v súvislosti s právom na výmaz budeme potrebovať aspoň 15 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní  aj zákonnou povinnosťou, a napr. sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme  informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame  v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radí, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou a motiváciou, články s produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.